Kattenpension Castor

Uw kattenpension in omgeving Veenendaal

Ons kattenpension gaat sluiten per 9 januari 2023!

Met pijn in ons hart moeten we besluiten te stoppen met ons pension. Door drukte in de dierenkliniek, personeelstekort en stijgende kosten lukt het ons niet het pension voort te zetten. Tot en met 8 januari kunt u nog van ons pension gebruik maken.

Kattenpension Castor te Veenendaal

Kattenpension Castor bevindt zich in hetzelfde gebouw als Dierenkliniek Veenendaal. De verzorging van de katten wordt gedaan door pensionmedewerksters die kunnen terugvallen op gediplomeerde paraveterinairen. Deze samenwerking is ideaal voor eigenaren van katten met een aandoening die extra verzorging vragen, speciaal dieet of medicatie nodig hebben. Alle katten, jong, oud, gezond of met een stabiele (chronische) aandoening zijn welkom.

Ons pension bestaat uit drie algemene ruimtes waar de katten kunnen spelen, klimmen en relaxen. Er zijn 32 ruime verblijven aanwezig die, indien gewenst, voor katten uit één gezin met elkaar verbonden kunnen worden. Overdag lopen de meeste katten los. Er zijn twee gescheiden buitenrennen aanwezig waar zij van het zonnetje kunnen genieten. ‘s Nachts verblijven de katten in hun eigen ruimte (nachtverblijf) zodat wij eten, drinken, poepen en plassen goed kunnen monitoren. Katten die niet goed met anderen overweg kunnen laten wij dagelijks apart los zodat ze voldoende beweging en uitdaging krijgen. Onze pensiongasten krijgen standaard hoogwaardig voer op basis van hun leeftijd (kitten, volwassen, senior). Geeft u uw kat liever eigen brokjes of geeft u een speciaal dieet dan kunt u uiteraard uw eigen voeding meebrengen.

Als u uw kat komt brengen voor het pension wordt met u besproken of er bijzonderheden zijn waar we op moeten letten. Uw kat dient vooraf behandeld te zijn tegen vlooien en wormen. Ook moet de kat gevaccineerd zijn tegen katten- en niesziekte volgens het standaard vaccinatieschema. Indien hij niet behandeld is tegen vlooien en wormen wordt dit alsnog door ons uitgevoerd. Katers dienen gecastreerd te zijn. Lees voor meer informatie voor onze algemene voorwaarden.

Tarieven

  Prijs per dag 
Per kat €13,00
Medicijntoeslag €2,50
Diabetestoeslag €4,00
Hoogseizoentoeslag €2,00

Wij hebben onze tarieven per 1 maart 2022 aangepast.

U dient bij reservering 100% van het bedrag aan te betalen binnen 14 dagen. Dit mag overgemaakt worden via bank of betaling per pin/contant op de kliniek. De reservering is definitief na mondelinge of schriftelijke toestemming. Diabeten dienen doordeweeks gebracht te worden in verband met stabilisatie.

Contact en reserveren

Castor 3, 3902 SC Veenendaal
Tel.: 0318 - 519 167

Brengen en halen van de katten dient op afspraak te gebeuren: 

Maandag tot en met vrijdag tussen 12:30-13:30 uur
Zaterdag tussen 09.00 - 10.00 uur
Zondags zijn wij gesloten.

Wilt u een plekje reserveren voor uw kat(ten)? Vul dan het aanmeldformulier in of mail naar: info@kattenpensioncastor.nl.

Algemene voorwaarden (update september 2021)

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Kattenpension:

Het kattenpension Castor dan wel de aan het kattenpension verbonden medewerkers, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, die door de directie gemachtigd zijn een opdracht te aanvaarden;

1.2 Eigenaar:

De natuurlijke- of rechtspersoon die aan het kattenpension de opdracht heeft verstrekt tot het verzorgen van één of meerdere gastdieren gedurende een bepaalde overeengekomen periode;

1.3 Gastdier:

Het huisdier van de eigenaar waarvoor de reservering wordt/is gesloten;

1.4 Opdracht:

De overeenkomst tussen het kattenpension en de eigenaar, waarbij het kattenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de eigenaar te betalen pensionprijs voor het aantal dagen dat het gastdier in het pension verblijft. De eigenaar geeft met behulp van het reserveringsformulier de opdracht aan het kattenpension en gaat mondeling/ via mail akkoord.

1.5 Pensionprijs:

De financiële vergoeding, die het kattenpension voor de uitvoering van de totale opdracht van de eigenaar ontvangt. In deze pensionprijs zijn inbegrepen de kosten van verzorging, huisvesting en standaard hoogwaardige pensionvoeding van het gastdier en de verschuldigde BTW. De dag van brengen en ophalen tellen beiden mee als een pensiondag. De kosten, zoals genoemd in punt 1.6, zijn niet inbegrepen in de pensionprijs. Dieetvoeding, bijvoeding en medicijnen zijn niet inbegrepen in de pensionprijs en dienen door de eigenaar zelf te worden meegenomen. De te betalen pensionprijs blijft bij meebrengen van andere voeding hetzelfde. Hoogseizoentoeslag geldt van 1 juli tot en met 31 augustus.

1.6 Kosten:

Alle door het kattenpension te maken/gemaakte kosten, behoudens de pensionprijs, verbandhoudende met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen: dierenartskosten, medicijnkosten, kosten voor te nemen bloed, urine- of ontlastingsmonster door het kattenpension, kosten gemaakt voor een dierenartsconsult door het kattenpension t.b.v. het gastdier, speciale voeding, andere kosten van derden etc. Zie ook aparte kosten m.b.t. speciale zorg bij punt 8.

1.7 Contactpersoon:

Een contactpersoon is een door de eigenaar gekozen persoon of de eigenaar zelf (en op het reserveringsformulier ingevuld), die in bijzondere gevallen (zie punt 7) aangewezen is om (medische) beslissingen te nemen indien nodig, het gastdier kan komen ophalen en het huisvesten, voeden, naar de eigen dierenarts vervoeren en verzorgen van het gastdier kan overnemen van het kattenpension. Het is verplicht om een contactpersoon in te vullen. Als deze persoon niet bereikbaar is voor overleg heeft het kattenpension het recht het dier eventuele noodzakelijke medische hulp te bieden. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten welke door het kattenpension worden aangegaan, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdracht

3.1 Een opdracht komt tot stand nadat de eigenaar mondeling of via mail akkoord gaat. Daarna wordt het reserveringsformulier, dat op de website staat of aan de balie wordt afgegeven heeft ingevuld en verzonden, waarbij de eigenaar akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden die ook op de website staan vermeld. Verder dient de reserveringssom, welke 100% van de totale pensionprijs bedraagt, binnen 2 weken na akkoord te worden overgemaakt naar het op het reserveringsformulier vermelde banknummer. De dag van ontvangst van het reserveringsformulier geldt hierbij als eerste dag. Indien de reserveringssom niet binnen 2 weken wordt voldaan vervalt het recht op de opdracht en zal 12,50 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.

3.2 Iedere opdracht aan het kattenpension wordt geacht te zijn verleend onder de voorwaarde dat de eigenaar ermee instemt dat het kattenpension de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren, en zo nodig door derden in opdracht van het kattenpension.

4. Annuleren

4.1 Als u annuleert voor 30 dagen voor de aanvangsdatum krijgt u 100% van uw betaalde kosten terug, minus 12,50 e administratie kosten.

4.2 Indien u annuleert binnen 30 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de reservering voor het gastdier, ongeacht de reden, blijft de totale pensionprijs voor de gereserveerde periode verschuldigd. Deze voorwaarde vervalt alleen bij overlijden van het dier. 

Wij geven in deze periode van 30 dagen voor aanvang 1 maal de optie om kosteloos om te boeken naar een andere periode. Voorwaarde is dat deze periode valt binnen 1 jaar (vanaf de geannuleerde aanvangsdatum). Meerkosten door jaarlijkse verhoging van de tarieven en meer dagen die geboekt worden, worden gerekend. Als de periode korter is geven wij geen geld terug. Als er niet wordt omgeboekt binnen 1 jaar, vervalt deze optie. Bij nogmaals omboeken buiten de 1e kosteloze optie brengen wij 12,50 e administratiekosten in rekening.

4.3 U bent 12,50 administratiekosten verschuldigd als u; akkoord bent gegaan met de reservering, ook als deze is verwerkt maar nog niet is betaald en u toch afzegt. Als u voor 30 dagen voor aanvangsdatum afzegt waarbij u 100% van de kosten terugkrijgt.

4.4 Indien het gastdier later wordt opgehaald dan de afgesproken reserveringsperiode, zoals vermeld op het reserveringsformulier, is de eigenaar de pensionprijs per dag voor het extra aantal dagen dat het gastdier in het pension verblijft aan het kattenpension verschuldigd.

4.5 In geval van niet tijdige betaling door een eigenaar is het pension gemachtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de eigenaar in rekening te brengen.

5. Rechten en plichten van het kattenpension

5.1 Het kattenpension verplicht zich om op basis van de gesloten opdracht gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen. Voor uitzonderingen hierop zie punt 7.

5.2 Het kattenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.

5.3 Het kattenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de eigenaar ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.

5.4 Het kattenpension is gerechtigd de toegang tot het kattenpension te weigeren aan het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de door het kattenpension verplicht gestelde inentingen of aanvullende bepalingen. (Zie punt 7).

5.5 Indien de eigenaar het gastdier niet binnen 3 dagen na beëindiging van de opdracht bij het kattenpension ophaalt, zal de pensionhouder de eigenaar sommeren om het gastdier op te halen binnen 24 uur.

In geval de eigenaar dit niet doet, heeft het kattenpension het recht het dier naar een asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asiel- of andere bijkomende kosten.

5.6 Het Kattenpension zal bij teruggave van het gastdier aan de eigenaar melding maken van bijzonderheden (zoals het behandelen of vermoeden van ziekten en/of aandoeningen) van het gastdier tijdens het verblijf.

5.7 Het Kattenpension is gerechtigd een gastdier solitair te plaatsen in het pension of eventueel de quarantaine, indien het gastdier ziek is, besmettingsgevaar oplevert voor andere gastdieren, zich agressief gedraagt of een andere reden die haar in de gegeven situatie juist doet voorkomen. Als een dier zich niet laat behandelen, bijvoorbeeld insuline prikken of medicatie geven heeft het pension het recht de eigenaar te vragen de kat op te halen in het belang van het dier.

5.8 Het kattenpension kent geen 24 uur zorg. In het weekend en doordeweeks zullen de gastdieren 1-2 maal daags worden gevoerd en verzorgd door een medewerker.

6. Rechten en plichten van de eigenaar

6.1 De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens over het gastdier (medische achtergrond, gedrag, gewoontes etc.) aan het kattenpension schriftelijk te (ver)melden op het reserveringsformulier, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het kattenpension. Voor medium care dieren (zie 8) is het advies een patiëntenkaart op te vragen bij de eigen dierenarts. Bij niet nakomen van deze verplichting kan de eigenaar door het kattenpension in gebreke worden gesteld.

6.2 De eigenaar is aansprakelijk ten opzichte van het kattenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste of onvolledige gegevens en/of documenten met betrekking tot het gastdier en als het gastdier schade toebrengt aan het pension.

6.3 De eigenaar is verplicht bij het brengen van het gastdier het inentingspaspoort/ bewijs af te geven aan het kattenpension. 

6.4 De eigenaar is verplicht om een contactpersoon, zoals omschreven in punt 1.7, in te vullen op het reserveringsformulier.

6.5 In het geval dat een kat zo veel stress ondervindt van zijn verblijf waardoor zijn gezondheid in het geding komt (bv. door niet eten of automutilatie of het niet kunnen geven van medicatie door de medewerker) zal het kattenpension contact opnemen met de contactpersoon voor overleg en en in het uiterste geval adviseren de kat op te (laten) halen. Het welzijn van de kat zal hierbij de eerste prioriteit hebben. De pensionkosten voor de volledige reserveringsduur blijven ongewijzigd. Bij vermoeden dat dit kan gebeuren adviseren wij de kat alvast voor een proefperiode te brengen.

Wanneer er geen of geen juiste contactpersoon wordt ingevuld zal de eigenaar de kosten dragen van de eventuele benodigde behandelingen van het gastdier.

7. Verplichte vaccinaties/ziekten en aanvullende bepalingen

7.1 Bij opname in het kattenpension dient de eigenaar het bewijs van inenting tegen katten- en niesziekte evenals het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven aanvullend vereiste inenting, uiterlijk bij aanvang van het verblijf af te geven.

7.2 Het gastdier moet ingeënt zijn tegen kattenziekte en niesziekte volgens schema waarbij de inenting tegen kattenziekte niet ouder mag zijn dan drie jaar en niet jonger zijn dan 10 dagen bij aanvang van de reserveringsperiode.

De inenting tegen niesziekte mag niet ouder zijn dan één jaar en niet jonger zijn dan 10 dagen bij aanvang van de reserveringsperiode.

7.3 Het gastdier dient recent te zijn behandeld tegen vlooien en ontwormd met een deugdelijk middel. Bij aantreffen van wormen/vlooien of andere parasieten mag kattenpension de kat behandelen. De kosten komen voor de eigenaar.

8. Medium care gastdieren

Medium care Gastdieren zijn dieren die in het kattenpension worden opgenomen met reden dat zij een medische behandeling/ medicatie nodig hebben.

8.1 Het gaat om gastdieren die medicijnen of injecties nodig hebben.

8.2 De medische aandoening moet stabiel zijn, zo niet dan vragen wij u eerst met uw dierenarts contact op te nemen en te bespreken of de kat stabiel genoeg is om het pension te gaan.

8.3 Er is geen mogelijkheid om 24 uur zorg te bieden in het kattenpension. De aandoening moet met minimaal 2 contact momenten (i.v.m. weekend) door 1 persoon kunnen worden behandeld. 

8.4 Voor medium care gastdieren worden andere tarieven gehanteerd.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Het kattenpension is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het gastdier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van het kattenpension.

9.2 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het kattenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier. De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

Naar het aanmeldformulier

Contactinformatie praktijk

Dierenkliniek Veenendaal

Terug
 • Ma
  8.30 - 19.30 uur
 • Di
  8.30 - 19.30 uur
 • Wo
  8.30 - 19.30 uur
 • Do
  8.30 - 19.30 uur
 • Vrij
  8.30 - 19.30 uur
 • Za
  Gesloten
 • Zo
  Gesloten
Terug

Vind ons hier:

Castor 3 3902 SC Veenendaal Wij werken op afspraak Telefonisch spreekuur 13.30 - 14.00 u
ontvang een routebeschrijving via Google Maps