Tel: 0318-519167

Algemene voorwaarden kattenpension

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Kattenpension:

Het kattenpension Castor dan wel de aan het kattenpension verbonden medewerkers, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, die door de directie gemachtigd zijn een opdracht te aanvaarden;

1.2 Eigenaar:

De natuurlijke- of rechtspersoon die aan het kattenpension de opdracht heeft verstrekt tot het verzorgen van één of meerdere gastdieren gedurende een bepaalde overeengekomen periode;

1.3 Gastdier:

Het huisdier van de eigenaar waarvoor de reservering wordt/is gesloten;

1.4 Opdracht:

De overeenkomst tussen het kattenpension en de eigenaar, waarbij het kattenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de eigenaar te betalen pensionprijs voor het aantal dagen dat het gastdier in het pension verblijft. De eigenaar geeft met behulp van het reserveringsformulier de opdracht aan het kattenpension (zie punt 3.1 en 3.2);

1.5 Pensionprijs:

De financiële vergoeding, die het kattenpension voor de uitvoering van de totale opdracht van de eigenaar ontvangt. In deze pensionprijs zijn inbegrepen de kosten van verzorging, huisvestiging en standaard hoogwaardige pensionvoeding (Specific) van het gastdier en de verschuldigde BTW. De dag van brengen en ophalen tellen beiden mee als een pensiondag. De kosten, zoals genoemd in punt 1.6 zijn niet inbegrepen in de pensionprijs. Dieetvoeding en medicijnen zijn niet inbegrepen in de pensionprijs en dienen door de eigenaar zelf te worden meegenomen of afgenomen bij Dierenkliniek Veenendaal. De te betalen pensionprijs blijft bij meebrengen van andere voeding hetzelfde.

1.6 Kosten:

Alle door het kattenpension te maken/gemaakte kosten, behoudens de pensionprijs, verbandhoudende met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen: dierenartskosten, medicijnkosten, kosten voor te nemen bloed, urine- of ontlastingsmonster door het kattenpension, kosten gemaakt voor een dierenartsconsult door het kattenpension t.b.v. het gastdier, speciale voeding, andere kosten van derden etc. Zie ook aparte kosten m.b.t. speciale zorg bij punt 8.

1.7 Contactpersoon:

Een contactpersoon is een door de eigenaar gekozen persoon of de eigenaar zelf (en op het reserveringsformulier ingevuld), die in bijzondere gevallen (zie punt 7) aangewezen is om (medische) beslissingen te nemen indien nodig, het gastdier kan komen ophalen en het huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier kan overnemen van het kattenpension. Het is verplicht om een contactpersoon in te vullen. Als deze persoon niet bereikbaar is voor overleg heeft het kattenpension het recht het dier eventuele noodzakelijke medische hulp te bieden. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar.

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten welke door het kattenpension worden aangegaan, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

  1. Opdracht

3.1 Een opdracht komt tot stand nadat de eigenaar het reserveringsformulier, dat op de website staat of aan de balie wordt afgegeven heeft ingevuld en verzonden, waarbij de eigenaar akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden die ook op de website staan vermeld. Verder dient de reserveringssom, welke 100% van de totale pensionprijs bedraagt, binnen 2 weken na reserveren te worden overgemaakt naar het op het reserveringsformulier vermelde banknummer. De dag van ontvangst van het reserveringsformulier geldt hierbij als eerste dag. Indien de reserveringssom niet binnen 2 weken wordt voldaan vervalt het recht op de opdracht.

3.2 Indien een eigenaar niet over een internetverbinding beschikt, zal het kattenpension het reserveringsformulier aan de eigenaar toezenden met de bijbehorende Algemene Voorwaarden. De opdracht komt dan tot stand door het terugsturen van het volledig invulde formulier, waarbij voor akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden is getekend. Verder dient de reserveringssom, welke 100% van de totale pensionprijs bedraagt, binnen 2 weken na reserveren te worden overgemaakt naar het op het reserveringsformulier vermelde banknummer. De dag van ontvangst van het reserveringsformulier geldt hierbij als eerste dag. Indien de reserveringssom niet binnen 2 weken wordt voldaan vervalt het recht op de reservering. Het resterende bedrag mag bij het ophalen worden voldaan.

3.3 Iedere opdracht aan het kattenpension wordt geacht te zijn verleend onder de voorwaarde dat de eigenaar ermee instemt dat het kattenpension de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren, en zo nodig door derden in opdracht van het kattenpension.

3.4 Indien een opdracht ongedaan wordt gemaakt binnen 30 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de reservering voor het gastdier, is de eigenaar aan het kattenpension de totale pensionprijs verschuldigd. Indien de opdracht ongedaan wordt gemaakt voor deze periode heeft u recht op teruggave van eventueel betaalde kosten en vragen wij een vergoeding van €12,50 administratiekosten.

3.5 Indien de eigenaar zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van de reservering met het aangemelde gastdier bij het kattenpension meldt, mag het kattenpension de opdracht als ontbonden beschouwen.

In dat geval is de eigenaar aan het kattenpension wel verplicht de totale pensionprijs te betalen, zoals vermeld op het reserveringsformulier.

  1. Betaling

4.1 Wanneer de eigenaar het gastdier eerder ophaalt of later brengt dan de aangegeven periode op het reserveringsformulier, blijft de eigenaar de totale pensionprijs voor de gereserveerde periode verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Indien het gastdier later wordt opgehaald dan de afgesproken reserveringsperiode, zoals vermeld op het reserveringsformulier, is de eigenaar de pensionprijs per dag voor het extra aantal dagen dat het gastdier in het pension verblijft aan het kattenpension verschuldigd.

4.3 In geval van niet tijdige betaling door een eigenaar is het pension gemachtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de eigenaar in rekening te brengen met een minimum van € 250, -.

  1. Rechten en plichten van het kattenpension

5.1 Het kattenpension verplicht zich om op basis van de gesloten opdracht gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen. Voor uitzonderingen hierop zie punt 7.

5.2 Het kattenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.

5.3 Het kattenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de eigenaar ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.

5.4 Het kattenpension is gerechtigd de toegang tot het kattenpension te weigeren aan het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de door het kattenpension verplicht gestelde inentingen of aanvullende bepalingen. (Zie punt 7).

5.5 Indien de eigenaar het gastdier niet binnen 7 dagen na beëindiging van de opdracht bij het kattenpension ophaalt, zal de pensionhouder de eigenaar per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur.

In geval de eigenaar dit niet doet, heeft het kattenpension het recht het dier naar een asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asiel- of andere bijkomende kosten, Zie ook opmerking bij 4.3

5.6 Het Kattenpension is bij teruggave van het gastdier aan de eigenaar verplicht melding te maken van bijzonderheden (zoals het behandelen of vermoeden van ziekten en/of aandoeningen) van het gastdier tijdens het verblijf.

5.7 Het Kattenpension is gerechtigd een gastdier solitair te plaatsen in het pension of eventueel de quarantaine, indien het gastdier ziek is, besmettingsgevaar oplevert voor andere gastdieren, zich agressief gedraagt of een andere reden die haar in de gegeven situatie juist doet voorkomen.

5.8 Het kattenpension kent geen 24 uur zorg. In het weekend zullen de gastdieren 2 maal daags worden gevoerd en verzorgd, van maandag t/m vrijdag is het pension van 8:30-19:30 uur bemand met personeel.

  1. Rechten en plichten van de eigenaar

6.1 De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens over het gastdier (medische achtergrond, gedrag, gewoontes etc.) aan het kattenpension schriftelijk te (ver)melden op het reserveringsformulier, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het kattenpension. Voor medium care dieren (zie 8) dient een patiëntenkaart te worden opgevraagd bij de eigen dierenarts en aan het kattenpension verstrekt. Bij niet nakomen van deze verplichting kan de eigenaar door het kattenpension in gebreke worden gesteld.

6.2 De eigenaar is aansprakelijk ten opzichte van het kattenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste of onvolledige gegevens en/of documenten met betrekking tot het gastdier.

6.3 De eigenaar is verplicht bij het brengen van het gastdier het inentingspaspoort af te geven aan het kattenpension. Het paspoort wordt weer teruggeven wanneer het gastdier wordt opgehaald.

6.4 De eigenaar is verplicht om een contactpersoon, zoals omschreven in punt 1.7, in te vullen op het reserveringsformulier.

6.5 In het geval dat een kat zo veel stress ondervindt van zijn verblijf waardoor zijn gezondheid in het geding komt (bv. door niet eten of automutilatie) zal het kattenpension contact opnemen met de contactpersoon voor overleg en en in het uiterste geval adviseren de kat op te (laten) halen. Het welzijn van de kat zal hierbij de eerste prioriteit hebben. De pensionkosten voor de volledige reserveringsduur blijven ongewijzigd.

Wanneer er geen of geen juiste contactpersoon wordt ingevuld zal de eigenaar de kosten dragen van de eventuele benodigde behandelingen van het gastdier.

  1. Verplichte vaccinaties/ziekten en aanvullende bepalingen

7.1 Bij opname in het kattenpension dient de eigenaar het bewijs van inenting tegen katten- en niesziekte evenals het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven aanvullend vereiste inenting, uiterlijk bij aanvang van het verblijf af te geven.

7.2 Het gastdier moet ingeënt zijn tegen kattenziekte en niesziekte waarbij de inenting tegen kattenziekte niet ouder mag zijn dan drie jaar en niet jonger zijn dan twee weken bij aanvang van de reserveringsperiode.

De inenting tegen niesziekte mag niet ouder zijn dan één jaar en niet jonger zijn dan drie weken bij aanvang van de reserveringsperiode.

7.3 Het gastdier dient recent te zijn behandeld tegen vlooien en ontwormd met een deugdelijk middel. Bij aantreffen van wormen/vlooien of andere parasieten mag kattenpension de kat behandelen. De kosten komen voor de eigenaar.

  1. Medium care gastdieren.

Medium care Gastdieren zijn dieren die in het kattenpension worden opgenomen met reden dat zij een medische behandeling nodig hebben.

8.1 Het gaat om gastdieren die medicijnen of injecties nodig hebben (diabeten, antibiotica kuren ed.), wondverzorging, verbandwissel ed.

8.2 De medische aandoening moet stabiel zijn, d.w.z. het gastdier mag niet in shock, coma of een andere levensbedreigende situatie verkeren.

8.3 Er is geen mogelijkheid om 24 uur zorg te bieden in het kattenpension. De aandoening moet met minimaal 2 contact momenten (i.v.m. weekend) kunnen worden behandeld. Dit wordt zo nodig door de dierenarts beoordeeld. Bij een verblijf van ma t/m vrijdag mogen deze contactmomenten meer zijn.

8.4 Voor medium care gastdieren worden andere tarieven gehanteerd.

             9. Aansprakelijkheid

9.1 Het kattenpension is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het gastdier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van het kattenpension.

9.2 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het kattenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier. De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

Delen met: