Tel: 0318-519167

Algemene voorwaarden Huisdier Zorgplan

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Huisdier Zorgplan Dierenkliniek Veenendaal

Dit document bevat de algemene voorwaarden van deelname aan het Huisdier Zorgplan. Lees deze zorgvuldig door voordat u akkoord gaat. Indien u hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op. Zodra u de overeenkomst ondertekent, gaat u akkoord met deze voorwaarden . U maakt een afspraak af met Dierenkliniek Veenendaal voor een  Huisdier Zorgplan welke bij uw huisdier past  en bevestigt u dat u het dier, genoemd en omschreven op het offerteformulier, wilt laten deelnemen.

Rechten en plichten

Als deelnemer aan het Huisdier Zorgplan heeft u, na betaling van de eerste maandelijkse termijn, recht op de diensten en aanvullende voordelen voor het huisdier zoals aangegeven. Het Huisdieren Zorgplan is ervoor bedoeld de dierenartskosten over 12 maanden te spreiden, waarbij wij maandelijks het afgesproken bedrag incasseren via een automatische afschrijving Het Huisdier Zorgplan is geen verzekering, maar een preventie plan. Voor consulten, behandelingen en diergeneesmiddelen die buiten het plan vallen betaalt u de gebruikelijke kosten.

Het Huisdier Zorgplan voor honden en katten bevat:

 • consult bij de jaarlijkse vaccinatie*
 • halfjaarlijkse gezondheidscontrole
 • anti-vlo behandelingen voor het hele jaar
 • anti-teek behandelingen voor het hele jaar (bij de kat optioneel)
 • vier maal per jaar ontworming
 • een gebitscontrole
 • een urine onderzoek
 • gewichtsbegeleiding
 • 2x per jaar een consult bij de assistente voor bv nagels knippen, teken verwijderen of anaalklieren legen

*De standaard  jaarlijkse vaccinaties zijn de Ziekte van Weilvaccinatie en/of de Cocktail bij de hond  en de  niesziekte/ kattenziektevaccinatie voor de kat.

Betaling

Door het invullen van het machtigingsformulier machtigt u Dierenkliniek Veenendaal maandelijks het bedrag, zoals afgesproken met de dierenarts(assistente) bij uw inschrijving, af te schrijven van uw opgegeven bankrekeningnummer. De eerste betaling (de eerste maandelijkse termijn) dient via pin of contant te worden voldaan. Daarna wordt de maandelijkse termijn via automatische incasso geïncasseerd rond de eerste van de maand.

Dierenkliniek Veenendaal behoudt zich het recht voor om eenzijdig de maandelijkse bijdrage voor het Huisdier zorgplan aan te passen mits dit minimaal één maand van te voren aan u is medegedeeld. Indien van toepassing wordt het abonnementstarief jaarlijks per 1 januari gecorrigeerd voor inflatie (CBS consumentenprijsindex). Als u hiermee niet akkoord bent, kunt u uw deelname aan het plan beëindigen door dit schriftelijk binnen twee weken na ontvangst van de aankondiging van de aanpassing  van de kosten aan de Dierenkliniek Veenendaal te laten weten per mail of per brief.

Op het moment dat u het maandelijkse bedrag behorende bij het plan niet betaalt/ niet kan worden afgeschreven is Dierenkliniek Veenendaal gemachtigd met onmiddellijke ingang alle diensten behorende bij dit plan op te schorten tot alle maandelijkse betalingen zijn voldaan. Blijft u langer dan een maand in gebreke dan kan de kliniek uw deelname per direct opzeggen. De gemaakte kosten zullen alsnog in rekening worden gebracht.

Belangrijke punten

 1. Het opgestelde Huisdier Zorgplan is voor diersoorten hond en kat, hierbij is een minimum leeftijd van zes maanden gesteld om deel te mogen nemen.
 2. Duur van de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar waarna het telkens stilzwijgend wordt verlengd en is maandelijks schriftelijk opzegbaar. De reeds gegeven kortingen, producten en diensten zullen bij tussentijdse opzegging worden verrekend via een factuur contant af te rekenen of via Famed. Dit geldt ook voor opzegging door verhuizing of overlijden van uw huisdier.
 3. Dierenkliniek Veenendaal kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen als u handelt in strijd met onze voorwaarden en /of betalingsvoorwaarden.
 4. Het Huisdier Zorgplan geldt alleen voor het huisdier wat is ingeschreven en niet voor andere huisdieren.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor navolgen van de afspraken die geleden voor het Huisdier Zorgplan. Wanneer men niet verschijnt op de gemaakte afspraak (vaccinatie of halfjaarlijkse gezondheidscontrole) en /of voor afhalen van het preventie pakket vervalt daarmee het recht op de behandeling/ pakket.
 6. U kunt het preventiepakket ophalen binnen 1 maand gerekend vanaf het versturen van de herinnering. Daarna vervalt het recht op dit pakket.
 7. De halfjaarlijkse gezondheidscontrole mag met een maand marge voor en na een half jaar na de ingangsdatum worden afgesproken.
 8. Het Huisdier Zorgplan biedt uitsluitend preventieve zorg voor huisdieren, dit houd in dat men zorg biedt om de conditie van het huisdier gezond te behouden. Bij ziekte of andere benodigdheden geldt het daarvoor gebruikelijke tarief.
 9. Verstrekte producten kunnen niet retour worden gegeven.
 • Dierenkliniek Veenendaal is niet verplicht de overeenkomst met u aan te gaan. Een door u ondertekende en aan ons verstrekte overeenkomst wordt beschouwd als een opdracht. Uw opdracht wordt geacht te zijn aanvaard wanneer wij een door ons ondertekend exemplaar van de overeenkomst verstrekken, of, indien eerder, wij de eerste maandelijkse automatische incasso hebben verricht. De overeenkomst zal op dat moment bindend worden.
 • Bij het wijzigen van uw persoonlijke gegevens (bv. adres, email, bankgegevens) bent u verantwoordelijk dit door te geven voor administratiedoeleinden.
 • Uw huisdier heeft recht op de behandelingen die onder het door u gekozen en betaalde Huisdier Zorgplan vallen. Dit omvat de genoemde preventieve gezondheidszorg , diensten en behandelingen die binnen het pakket vallen om de gezondheid van uw huisdier te behouden.
 • Het afsluiten van een Huisdier Zorgplan kan u niet uitsluiten van extra diensten en behandelingen van uw dierenarts. Echter zullen deze in ‘niet kritieke’ situatie te alle tijden worden overlegd met u, behandelingen of diensten die niet in uw Huisdier Zorgplan zijn opgenomen zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 • Producten die zijn voorgeschreven door uw dierenarts moeten volgens de instructies van de dierenarts gebruikt worden en mogen niet op andere dieren dan uw huisdier gebruikt worden.
 • de consulten bij de assistente zijn bedoeld voor het behandelen van kleine ongemakken zoals teken verwijderen, anaalklieren ledigen of nagels knippen. Assistentes zijn niet gemachtigd diagnoses te stellen of uitgebreide diergeneeskundige ingrepen te doen, daarvoor dient u een gewoon consult te boeken bij uw dierenarts.
 • Bij het aangaan van een Huisdier Zorgplan gaat u akkoord met 12 maandelijkse betalingen. Het bedrag zal maandelijks worden afgeschreven. Als u de betalingen niet in dezelfde kalendermaand voldoet, hebben wij het recht om uw Huisdier Zorgplan stop te zetten.
 • Uw Huisdier zorgplan en automatische incasso worden jaarlijks automatisch verlengd.
 • Als één van uw automatische incasso’s onbetaald naar ons wordt terug gestuurd , zullen wij u een betalingsherinnering sturen.
 • U dient de automatische incasso te betalen totdat alle automatische incasso’s die staan vastgesteld in uw contract betaald zijn of tot uw plan wordt beëindigd.
 • Wanneer het gewicht van uw huisdier verandert en als gevolg daarvan in een andere gewichtsklasse valt, behoudt dierenkliniek Veenendaal het recht om het pakket en daarmee gepaarde kosten aan te passen.
 • Voor het afsluiten van het Huisdier Zorgplan voor uw huisdier moet u ten minste 18 jaar oud zijn.
 • Het Huisdier Zorgplan kan niet worden overgedragen.
 • Het Huisdier Zorgplan is GEEN verzekering.
 • Er kunnen gevallen zijn waarin wij de diensten niet kunnen leveren om redenen die buiten onze redelijke macht liggen. Deze omstandigheden zijn onder meer (maar niet beperkt tot) de afwezigheid of ziekte van voldoende gediplomeerd veterinair personeel en/of een tekort aan noodzakelijke vaccinaties of geneesmiddelen. Wanneer er zich een vertraging voordoet in het aan u verlenen van de diensten om redenen die buiten onze macht liggen, dan doen wij wat redelijkerwijs binnen ons vermogen ligt om deze vertraging zo veel mogelijk te beperken en voor u en uw huisdier een nieuwe afspraak te maken. Wij zijn echter niet aansprakelijk jegens u voor het niet leveren van de diensten in deze omstandigheden. Wij zijn gerechtigd onze rechten ingevolge deze overeenkomst aan een andere geschikte persoon over te dragen, op voorwaarde dat wij u hiervan in kennis stellen.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden kan u ten alle tijden contact opnemen met de kliniek.

Delen met: